Opóźnienia w rozwoju mowy dziecka


Opóźnienia w rozwoju mowy mają różne formy – mogą zawierać się w wielu obszarach mowy, jak wymowa, semantyka, czy gramatyka.
Opanowywanie mowy nie przebiega zgodnie z wiekiem (stąd opóźnienia), jednak przy pomocy terapeutycznego wsparcia opóźnienia mogą być nadrobione. Najczęściej dotyka to artykulacji – nazywane to jest wówczas „dyslalią”.
Zgłoski bywają w wymowie pomijane niewłaściwie wypowiadane lub zastępowane innymi. Dodatkowo może występować ubogi zasób słów oraz braki w gramatyce.


Zaburzenia w rozwoju mowy dziecka


Opanowywanie mowy przebiega nieraz z przeszkodami, osiąganie właściwego wiekowi poziomu mowy nie może następować bez pomocy z zewnątrz i wymaga wsparcia w jednym lub wielu obszarach mowy: wymowy, rozumienia, zasobu słów, gramatyki.