Terapia logopedyczna

Zakłócenia mowy uwydatniają się w przypadku dzieci i dorosłych w formie ograniczeń rozwoju / tworzenia mowy i/lub rozumienia mowy. Dotknięte mogą być również umiejetnosci czytania i pisania.
W Gabinecie Logopedycznym oferuje się diagnostykę, poradnictwo i terapię w zakłoceniach semantyczno-leksykalnych (zasób słów), zakłoceń fonetyczno-fonologicznych (wymowa), zakłóceń dysgramatycznych (budowa zdań) i zakłóceń motoryki wymowy.
Dla każdego pacjenta tworzony jest indywidualny plan terapii z uwzględnieniem specyfiki akcentów terapii. Uwzględnia się przy tym aktualne, najnowsze osiągnięcia nauki i terapeutyki z zakresu pedagogiki terapii mowy, patolingwistyki, logopedii i pedagogiki specjalnej.
Terapia mowy jest efektem współpracy terapeuty, pacjenta i jego rodziny bazującej na wzajemnym zaufaniu. W trakcie terapii dochodzi do wytwarzania sytuacji - np. w trakcie gier - w których mowa w kontekście sytuacyjnym widziana jest jako naturalny środek komunikacji.
Całościowa terapia komunikacyjna, z uwzględnieniem świadomości, motoryki, myślenia i porady, ma za zadanie polepszenie zdolności komunikacyjnych i pobudzenie procesów uczenia się i rozwoju.
Wymiana interdyscyplinarna, np. z wychowawcami, instytucjami wczesnej promocji, terapeutami z innych dziedzin, jak np. ergoterapeutami, czy fizjoterapeutami, odgrywa istotną rolę.

Oferta terapeutyczna obejmuje poradnictwo, diagnozę i terapie w przypadkach:


• Dziecięce zakłócenia względnie opóźnienia rozwoju mowy
• Zaburzeń mowy i komunikacji towarzyszących upośledzeniu umysłowemu, zespołowi Downa, autyzmowi itd.
• Problemy opanowywania języka w przypadku dwujęzyczności (szczególnie niemiecko/polskiej)
• Jąkanie się w wieku dziecięcym, w młodości i w wieku dojrzałym
• Zakłócenia głosu w wieku dziecięcym, w młodości i w wieku dojrzałym
• Afazja, Dysartria lub Dysartrofonia
• Dysfagia (zaburzenia przełykania)
• Giełkot w wieku młodzieńczym i dojrzałym
• Zaburzenia myofunkcjonalne (wspomaganie terapii ortopedii szczękowej)
• Audytywne zakłócenia percepcji (pojmowania, rozumienia)
• Problemy w opanowaniu mowy pisanej (Lese-Rechtschreib-Schwäche czyli dysortografia), w czytaniu (dysleksja) lub matematyce (dyskalkulia)
• Inne problemy w nauce.


Poradnictwo i terapia może być też prowadzona (całkowicie lub częściowo) w języku polskim, w zaleznosci od wskazan.